HOME Services Products Online Support News knowledge About us Contact us Site Reference
 

  

Gateway Security
Palo Alto Firewall

พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
ยุคใหม่ของระบบป้องกันภัยเครือข่าย ที่ล้ำสมัย และผ่านกระบวนการคิดและสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด ด้วยความสามารถในการมองเห็น Application ที่ใช้งานในระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้ใช้งานสามารถเห็นได้ว่าในระบบมี Application อะไรทำงานอยู่บ้างโดยไม่ได้คำนึงหรือยึดติดอยู่ กับ Protocol หรือ TCP/IP Port เหมือนเดิมอีกต่อไป พร้อมทั้งยังสามารถควบคุม Application โดยกำหนดเงื่อนไขตาม กลุ่มของผู้ใช้หรือแม้กระทั่งผู้ใช้งานแต่ล่ะคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเราสามารถควบคุมและมองเห็น Application หรือการทำงานทั้ง หมดในระบบเครือข่ายได้แล้วเราสามารถที่จะควบคุมการใช้งาน การป้องกัน Threat ต่างๆที่จะเข้ามาจู่โจมในระบบ การเพิ่มความรวมเร็วในการสื่อสารหรือความคุ้มค่าของการลงทุนในการใช้ Bandwidth ในองค์กร

 เข้าชม : 4000


Gateway Security 5 อันดับล่าสุด

      Palo Alto Firewall 29 / ก.ย. / 2554
      FortiGate 29 / ก.ย. / 2554
      Cisco IronPort Email Security Gateway 29 / ก.ย. / 2554
      HP Tipping Point IPS 29 / ก.ย. / 2554


HOME     Services     Products      Online Support      News      Knowledge      About us      Contact us      Site Reference
 
Copyright © 2011 Net Bright Co.,Ltd. All rights reserved.